Sự kiện

Nâng cấp Ấn Công - Thủ

06:26 AM [30/08/2022]

Xin chào các vị cao thủ đang bôn tẩu tại máy chủ vl-hoangkim.

BTC xin ra mắt chức năng nâng cấp Ấn Công - Thủ.

Tại npc thợ rèn Ba Lăng Huyện.

Chọn chức năng nâng cấp ấn, điều kiện cần phải có Thiên Tinh Khoáng Thạch (event, kỳ trân các, viêm đế).


Lưu ý :
Ấn hiện tại chỉ được nâng cấp 5 là không thể nâng cấp.